Obchodní podmínky obchodní společnosti SKIAREAL ČHS, s. r. o., se sídlem Loučná nad Desnou, Kouty nad Desnou 72, IČ: 27834301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 43125 (dále jen „provozovatel“), pro internetový obchod „Online skipas“,umístěný na internetové adrese www.cervenohorskesedlo.eu (dále jen „obchodní podmínky“).

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá v souvislosti s uzavíráním kupních smluv prostřednictvím internetového obchodu „Online skipas“, který provozovatel provozuje na internetových stránkách www.cervenohorskesedlo.eu (dále jen „internetové stránky“).

1.2. Zákazník může v internetovém obchodě „Online skipas“ zakoupit online tarif prostřednictvím internetových stránek provozovatele, kupní cenu online tarifu hradí využitím platebního systému ComGate.

1.3. Zakoupením online tarifu se zákazník Skiareálu Červenohorské Sedlo zavazuje respektovat a dodržovat tyto obchodní podmínky, stejně jako platný a účinný provozní řád areálu vydaný provozovatelem. Prodej online tarifů se realizuje v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, především zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále též „NOZ“) a zák. č. 101/2000 Sb., zákona o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2. Nákup online tarifů

2.1. Nakupovat online tarify prostřednictvím internetového obchodu „Online skipas“ mohou v souladu s těmito obchodními podmínkami všechny fyzické a právnické osoby za podmínek dále stanovených.

2.2. Nakupovat online tarify může pouze vlastník plastové čipové karty - skipasu Skiareálu Červenohorské Sedlo (dále jen „skipas“), která je opatřena čitelným číslem uvedeným na zadní straně této čipové karty. Bez čipové karty opatřené číslem nelze nákup online tarifu provést. Výdej čipových karet opatřených číslem realizuje provozovatel na svých pokladnách oproti úhradě vratné kauce ve výši 50,- Kč. Pomocí přiděleného čísla se zákazník po jeho zadání přihlásí do internetového obchodu „Online skipas“ přístupného přes internetové stránky www.cervenohorskesedlo.eu, v sekci „Online skipas“, ve které se mu zobrazí možnosti výběru online tarifů. Po výběru a označení zvoleného online tarifu je zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat veškeré požadované informace, zejména určit typ osoby (dospělý, dítě, junior, senior). Po vyplnění veškerých požadovaných informací zákazník závazně potvrdí objednávku. Závazné potvrzení objednávky je považováno za okamžik uzavření kupní smlouvy. Následně se zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, jíž je tento povinen uhradit. Uvedená kupní cena je cenou konečnou, tj. včetně veškerých poplatků.

2.3. Na internetových stránkách provozovatele na adrese www.cervenohorskesedlo.eu v sekci „Online skipas“ je k dispozici podrobný popis a obrazový návod, jak transakci zrealizovat a jakým způsobem postupovat. Zákazník je povinen se při využívání této služby řídit pokyny uvedenými na internetových stránkách provozovatele.

2.4. Na jednu čipovou kartu je možné aktivovat pouze jeden online tarif. Další online tarif je možné aktivovat až po vyčerpání předchozího aktivovaného online tarifu.

2.5. Použití čipové karty a online tarifu se řídí aktuálním provozním řádem areálu, který je dostupný na všech pokladnách, stejně jako na internetových stránkách provozovatele.

2.6. Skipas je vázán na typ osoby (dospělý, dítě, junior, senior), a je vázán na konkrétní osobu a je nepřenosný v rámci více osob. V případě používání karty jinou osobou, než je osoba, na jejíž jméno byla karta vydána, typy osob a jednotlivé ceny online tarifů na ně vztažené jsou v souladu s článkem 3. odst. 3.1., těchto obchodních podmínek podrobněji vymezeny v platném ceníku, jenž je k dispozici na internetových stránkách provozovatele či na kterékoliv pokladně Skiareálu Červenohorské Sedlo. Oprávněnost nároku na zvýhodněné ceny online tarifů pro určité typy osob (dospělý, dítě, junior, senior) je zákazník povinen na požádání provozovateli kdykoli doložit předložením platného dokladu, z nějž je nárok na zařazení do dané cenové kategorie dle typu osob patrný (občanský průkaz, průkaz pojištěnce atp.). Nedoloží-li zákazník provozovateli postupem dle věty předchozí oprávněnost nároku na zvýhodněnou cenu online tarifu, je provozovatel oprávněn zákazníka z přepravy bez nároku na náhradu kupní ceny online tarifu vyloučit.

2.7. Zakoupený online tarif bude aktivován po prvním průchodu turniketem lanové dráhy případně vleků provozovatele. Po aktivaci online tarifu již není možné od kupní smlouvy odstoupit.

2.8. Skipas slouží jako jízdní doklad až po aktivaci online tarifu způsobem podle čl. 2, odst. 2.8. těchto obchodních podmínek. Do tohoto okamžiku čipová karta neopravňuje jejího držitele k jízdě.

3. Cena

3.1. Kupní ceny online tarifů jsou shodné s běžnými cenami skipasů dle aktuálního platného ceníku pro danou sezónu, který je zveřejněn na internetových stránkách provozovatele či u pokladen Skiarealu Červenohorské Sedlo.

3.2. Online tarify mohou být zvýhodněny slevou z aktuálního platného ceníku zveřejněného na internetových stránkách provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu výše slevy nebo zrušení slevy. Výše slevy je vždy zveřejněna na internetových stránkách provozovatele.

3.3. Platba za vybraný online tarif (dále též jen „platba kupní ceny“) probíhá prostřednictvím platebního systému GoPay, kam je zákazník přesměrován po potvrzení objednávky online tarifu. Po úspěšném odeslání objednávky je zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail na v uvedenou e-mailovou adresu, jenž slouží jako potvrzení o zaplacení (dále jen „potvrzující email“). Realizace platby v platebním systému GoPay je potvrzena a osvědčena tímto potvrzujícím e-mailem, odesílaném zákazníkovi na uvedenou e-mailovou adresu, podrobnější informace o platbě má zákazník možnost získat po přihlášení do svého GoPay účtu postupem popsaným v potvrzujícím e-mailu. Kupní cena je uhrazena jejím připsáním na účet provozovatele uvedený v potvrzujícím e-mailu. Došlo-li při procesu úhrady kupní ceny prostřednictvím systému GoPay k odepsání částky představující kupní cenu online tarifu z příslušného bankovního účtu zákazníka, aniž byl vygenerován potvrzující e-mail či došlo-li k obdobné technické chybě, jejímž důsledkem je, že částka představující kupní cenu online tarifu byla z účtu zákazníka odepsána, aniž byla kupní cena uhrazena, je zákazník oprávněn uplatnit tuto reklamaci výlučně v bance, jež kartu, jejímž prostřednictvím nerealizovaná transakce proběhla, vystavila. Na reklamace uplatněné u provozovatele nebude brán zřetel.

3.4. Nákup prostřednictvím platebního systému GoPay je možno realizovat kdykoli, systém je funkční nepřetržitě, kromě technologických přestávek. O plánovaných technologických přestávkách systému a z nich plynoucí nemožnosti realizovat platby v tomto časovém úseku budou zákazníci provozovatele bez zbytečného odkladu informováni na jeho internetových stránkách.

3.5. Daňový doklad o úhradě kupní ceny získá zákazník na požádání oproti předložení potvrzujícího emailu ze systému GoPay na pokladně provozovatele. O zaslání daňového dokladu může zákazník požádat též prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu provozovatele info@skiarealchs.eu Daňový doklad dle věty předchozí bude zákazníkovi oproti potvrzujícímu e-mailu zaslán na jím požadovanou e-mailovou adresu.

4. Odstoupení od kupní smlouvy o nákupu online tarifu

4.1. Zákazník, který zakoupí online tarif ve lhůtě delší 14 dnů před zahájením využívání služby, je oprávněn po dobu těchto 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu provozovatele, osobně na pokladně Skiarealu Červenohorské Sedlo či prostřednictvím telefonu na telefonním čísle provozovatele zveřejněném na jeho internetových stránkách. Při odstoupení od kupní smlouvy jsou finanční prostředky představující kupní cenu online tarifu vráceny buďto bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníkem určený či v hotovosti na pokladně Skiarealu Červenohorské Sedlo v souladu s podmínkami dále uvedenými. Odstoupení od kupní smlouvy probíhá následovně:

4.1.1. Je-li odstoupeno od kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, zákazník uvede číslo čipové karty, kupní cenu online tarifu a další potřebné informace z e-mailu potvrzujícího objednávku, jako je jméno a příjmení zákazníka spolu s číslem bankovního účtu, na který mu bude uhrazená částka zaslána zpět. Odstupuje-li zákazník od kupní smlouvy prostřednictvím e-mailu, předloží též potvrzující e-mail ze systému GoPay, tento doklad na požádání provozovatele písemně doloží taktéž v případě, kdy odstupuje od kupní smlouvy telefonicky. Provozovatel na základě těchto údajů prověří řádné zaslání objednávky, zaplacení kupní ceny a následně provede výmaz zakoupeného online tarifu z čipové karty a převede peníze zpět na uvedený bankovní účet zákazníka.

4.1.2. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy osobně na pokladně Skiarealu Červenohorské Sedlo, předloží potvrzující e-mail o platbě ze systému GoPay, kde bude uvedeno, na jaký termín a kdy byl online tarif zakoupen (postupem v souladu s bodem 4.1. těchto obchodních podmínek). Následně bude zákazníkovi vrácena hotovost za zakoupený online tarif.

4.2. Při zakoupení online tarifu ve lhůtě kratší 14 dnů před zahájením využívání služby, na níž byl online tarif zakoupen (tj. tehdy, je-li online tarif zakoupen ve lhůtě kratší než 14 dnů před termínem, na nějž byl zakoupen), zákazník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že služba, která má být poskytnuta, bude poskytnuta před uplynutím 14-ti denní lhůty od pořízení online tarifu ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 NOZ . V souladu s ustanovením § 1837 písm. a) NOZ tak zákazník bere na vědomí, že v tomto případě nebude oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o zakoupení online tarifu a že zaplacená kupní cena online tarifu je tedy i při nevyčerpání této služby nevratná.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Je-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto tohoto ustanovení bude použito ustanovení dle příslušných právních předpisů, které je tomuto neplatnému nebo neúčinnému ustanovením nejbližší. Ostatní ustanovení neplatností nebo neúčinností takového ustanovení nejsou dotčena.

5.2. V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se práva a povinnosti stran řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5.3. Provozovatel je oprávněn měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

5.4. Zákazník dává provozovateli uzavřením kupní smlouvy souhlas se zpracováním svých osobních údajů předaných provozovateli při uzavírání kupní smlouvy za účelem jeho řádné identifikace jako smluvní strany kupní smlouvy a za účelem zajištění řádného plnění povinností smluvních stran z kupní smlouvy, jakož i za účelem dalšího poskytování služeb provozovatelem zákazníkovi. Zákazník tento souhlas uděluje na dobu neurčitou, minimálně na dobu trvání smluvního vztahu a nejdéle do odvolání tohoto souhlasu. Po skončení smluvního vztahu může zákazník kdykoli prokazatelným způsobem odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Provozovatel bude předané osobní údaje využívat za účelem poskytování služeb zákazníkovi. Zákazník uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že byl řádně informován o všech povinnostech provozovatele jako správce osobních údajů ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a o všech skutečnostech, o kterých je provozovatel jako správce povinen zákazníka informovat.

5.5. Zakoupením online tarifu zákazník bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek, jimiž je při uzavírání kupní smlouvy vázán a zaškrtnutím políčka „souhlasím s obchodními podmínkami“ v objednávkovém formuláři online tarifů v internetovém obchodě provozovatele „Online skipas“ vyjadřuje s těmito obchodními podmínkami výslovný souhlas.

5.6. Za platné a účinné je považováno znění obchodních podmínek, jež je ke dni uzavření konkrétní kupní smlouvy v internetovém obchodě „Online skipas“ k dispozici na internetových stránkách provozovatele.